Sunday, October 07, 2007


Sedikit pandagan dan ringkasan folklor untuk pengetahuan umum berdasarkan buku: Danandjaja, James. 1968. Folklor Indonesia: Ilmu gossip, dongeng dan lain -lain. Jakarta: Pustaka Grafitifers.

Erti folklor lebih luas berbanding erti tradisi lisan kerana ia mencakupi cerita rakyat, teka-teki, peribahasa sedangkan folklor seperti tarian rakyat dan artistektur rakyat. Istilah ini sudah menjadi istilah internasional dan mencakup dua kata iaitu folk dan lore. Folk adalah sekelompok orang yang mempunyai ciri fizikal, sosial dan kebudayaan sehinggakan dapat dibeza dengan kelompok yang lain. Lore pula sebahagian tradisi folk yang diwarisi secara turun temurun dan lisan melalui satu contoh gerak syarat. Folklor sebagai kebudayaan petani desa sedangkan kebudayaan orang luar ialah kebudayaan primitif disebabkan kebudayaan petani desa lebih rendah daripada kota. Sebenarnya erti folk lebih luas bukan hanya petani desa sahaja. Folk juga sekelompok orang yang memiliki ciri kebudayaan yang berbeza dengan kelompok yang lain disebabkan itu folklor masyarakat jadi luas. Contohnya kita bukan sahaja mempelajari folklor orang yang kulit berwarna cokelat malah yang lain juga seperti warna kulit hitam, putih asalkan mereka dalam warga yang sama. Begitu juga dengan kepercayaan, mata pencarian hidup bagi golongan petani, nelayan, pedagang, penternak, pemain sandiwara, guru sekolah, tukang beca dimana mempunyai kebudayaan yang berbeza. Begitu juga dari bahasa dimana disetiap dalam negara terdapat pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai bahasa dan juga dari segi agama seperti Islam, Katoloik, Hindu dan sebagainya yang mempunyai pelbagai ciri kebudayaan. Semua folklor dari rakyat yang ada di pusat atau daerah, kota atau desa asalkan mereka tahu identiti kelompok dan kebudayaan mereka.

Folklor adalah bentuk penyebaran secara lisan iaitu melalui tutur kata dari mulut ke mulut dan ia juga bersifat tradisional yang disebarkan dalam bentuk relatif tetap. Folklor juga ada dalam versi-versi yang berbeza-beza kerana penyebaran secara lisan dan akibat daripada sesetengah pencerita yang menceritakan sesuatu cerita akan mengalami proses lupa diri yang mudah mengalami perubahan pada bahagian luar dan juga nama pencipta sesebuah cerita itu juga kita tidak ketahui menyebabkan folklor itu menjadi milik bersama dalam masyarakat. Folklor juga bentuk berumus atau berpola seperti menggunakan kata klise bagi mengambarkan sesuatu, contohnya bunga yang berbau wangi untuk menggambarkan seorang gadis yang cantik yang merupakan salah satu ungkapan tradisional. Selain itu, ia juga mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama sebagai alat mendidik kepada masyarakat, pelipur lara dan untuk meluangkan masa bagi golongan tertentu seperti sesudahnya melakukan kerja. Istilah culture pula telah dipergunakan dalam erti kebudayaan yang lebih umum berbanding dengan folklor yang lebih khusus dan ia diperkenalkan 19 tahun lebih lambat daripada istilah folklor. Istilah folklor masih timbul pertentangan disebabkan banyak pendapat. Antaranya berpendapat folklor bukan sahaja kesusasteraan lisan seperti cerita rakyat malah pola atau hasil kelakuan manusia dan lebih mementingkan aspek lor daripada folk. Walaupun folklor diterbitkan dalam bentuk cetakan atau rakaman namun ia tetap berasal dari peredaran lisan.