Monday, April 14, 2008

Tajus Salatin (The Crown of Sultans) of Bukhari al-Jauhari as a conical work and attempt create a Malay literary canon

Secara umumnya, ‘canon’ bermaksud satu kumpulan tulisan yang diterima sebagai sahih. Namun demikian terdapat pelbagai andaian mengenai definisi sebenarnya. Apa yang dapat disimpulkan mengenainya ialah ‘literary canon’ merupakan himpunan hasil karya asli yang mempunyai makna yang kukuh, ada unsur tradisional dan dikenali umum. Ia juga dilihat sebagai satu himpunan peraturan berkaitan sastera dan membentuk satu model struktur yang menggambarkan nilai estetika tersendiri. Hasil karya berunsurkan keagamaan pula dijadikan penentuan awal dalam bentuk dan isi kandungan suatu karya.

Tajus Salatin atau ‘Mahkota Raja-Raja’ merupakan kitab pertama dalam sastera Melayu Islam yang membicarakan mengenai etika, politik dan pemerintahan yang ditulis oleh Bukhari al-Jauhari pada tahun 1603M. Kitab ini dilihat sebagai satu hasil karya agung dan sempurna serta banyak mempengaruhi hasil karya Melayu yang lain contohnya Hikayat Bakhtiar, Hikayat Isma Yatim dan Salasilah Kutai. Pengarang kitab ini banyak merujuk ayat-ayat al-Quran dan Hadis serta hikmah yang dikemukakan oleh para cendiakawan dan ulama terkemuka dalam penghasilan kitab ini. Pengaruh al-Quran dalam Tajus Salatin ini dapat dilihat dari pelbagai aspek iaitu dari segi gaya bahasa, penyampaian mesej mahupun penyusunan isi kandungan dalam kitab. Setiap mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca dikarang menggunakan kata-kata yang indah dan tepat. Setiap bab disusun membentuk satu unit yang menyeluruh mengikut corak pelan yang sama. Isi kandungannya juga digarap dengan baik iaitu dimulai dengan isu ketuhanan dan seterusnya kepada isu kepimpinan dan etika.

Pengarang kitab ini menjadikan konsep keadilan sebagai titik fokus atau aspek terpenting dalam kitabnya. Aspek-aspek lain seperti kejujuran, murah hati dan sebagainya menjadi aspek sokongan dalam kitab ini yang dapat membantu pemerintah menjalankan tanggungjawabnya dengan sempurna.

Oleh sebab itu, kitab ini amat sesuai untuk dijadikan bahan bacaan utama kepada pemerintah negara, golongan bangsawan, para menteri serta rakyat biasa sebagai rujukan. Setiap bahagian dalam kitab ini dihuraikan secara terperinci beserta kisah-kisah teladan atau puisi supaya pembaca dapat memahaminya dengan jelas. Topik-topik dalam kitab ini disusun secara teratur di mana suatu topik yang akan dibincangkan dalam bahagian tersebut akan terlebih dahulu diutarakan dalam bentuk persoalan dan selepas itu barulah perbincangan mengenainya dihurai dengan jelas.

Dapat disimpulkan di sini bahawa Tajus Salatin adalah merupakan hasil karya yang merangkumi keseluruhan ilmu pengetahuan dalam Islam dengan memberi penekanan kepada aspek keadilan dan pemerintahan. Namun demikian, dalam kesusasteraan Melayu, kitab Tajus Salatin ini tidak boleh dikatakan sebagai satu hasil kerja yang sahih atau asli kerana terdapat satu sistem hirarki yang menggambarkan keaslian suatu karya. Dalam satu sudut yang lain pula, kitab ini memperlihatkan hasil penulisan yang hebat walaupun isi kandungannya banyak diambil dari karya-karya terkemuka lain dan digarap sendiri oleh pengarangnya. Percubaan untuk menjadikan Tajus Salatin sebagai penulisan sahih dalam sastera Melayu kurang berjaya kerana masih terdapat banyak lagi hasil penulisan yang hebat dalam kesusasteraan Melayu yang terkenal dengan asas retorik yang mencerminkan budaya keIslaman.

No comments: